Stuw

Actueel

Actueel

 • Verslag Algemene ledenvergadering 18 mei 2021

  via Zoom start om 20.00 uur .

  Afwezig met berichtgeving: Guus Brouwer, Derek Bamhorough, Francien Goesten, Didi Dresscher, Alle Alserda en Eize Hoomoedt.

  Aanwezig: Ans Gruntjes, Jaap van Assen, Jo en Vincent Rijbroek, Rene Kriek, Jan Willem Kok, Kenny Tolboom, Fer Schipper, Albert Hakkert, Herman Wijnans, Susan En Gerard Sanders Willem Hoftijzer en Stephen de Boer

  1. Om 20.00 uur opent Fer de vergadering en heet een ieder welkom.
  2. Voorstellen van onze financieel adviseur Alle wordt ivm zijn afwezigheid uitgesteld. Het methodeboek lokaal eigenaarschap heeft u informatief ontvangen.
  3. Het eerste dat voorligt is een protocol over het beloningsbeleid van en voor bestuursleden. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd en de jaarlijkse vergoeding kan aan Stuw worden geschonken, er wordt een verzoek gedaan voor een AMBI status waardoor giften van het inkomen van de gever kan worden afgetrokken. Naar aanleiding van een vraag: Stuw werkt voor twee gemeentes, Westerwolde en Stadskanaal; voor het gebied Westerwolde.

  Over de voorwaarden  rondom Ambi wordt gevraagd bij Grek, op verzoek van Rene. Het beloningsbeleid wordt door de leden vastgesteld.

  1. Het verslag van 30 maart jl. wordt ongewijzigd goedgekeurd.

  5.Voortgang lopend jaar. De plannen zijn helder, het wachten is op een positief besluit van de gemeenteraad op de subsidie aanvraag van Stuw teneinde een begin te kunnen maken met de uitvoering van het 250 dakenplan. Nadere toelichting:  Zonnepanelen voor omwonenden Harpel e.o.

  Of toch niet?

  Er is een zonnepark aangelegd van 100 hectare groot bij Harpel. Een kolossaal veld, een van de grootsten in Nederland. Van de enorme winst die dat oplevert, mochten de omwonenden meeprofiteren, zo sprak de gemeente af met de eigenaar, Power Field. Een voor het moment van vergunningverlening een unieke opvatting. 2-4 hectare zou via een energiecoperatie ter beschikking worden gesteld. Uiteindelijk vertaald in een praktisch aanbod van o.a. gesubsidieerde zonnepanelen voor 250 daken. En is de daarvoor gedachte energiecoƶperatie, Stuw, opgericht.

  In een vaststellingsovereenkomst tussen Powerfield en het College van B&W met de handtekening van de burgemeester, beklonken. Het geld is ondertussen door Power Field overgemaakt en Stuw kan aan de slag.

  Nee dus!

  B&W vroeg  aan de gemeenteraad of ze de subsidie wilden vrijgeven. Het was namelijk nog niet opgenomen in de begroting. Eigenlijk een hamerstuk want alles was volgens afspraak en transparant verlopen. Het plan van 250 daken was teruggebracht tot 55 daken en het uitvoeringsplan was door de ambtenaren zo veranderd dat de controle op uitvoering maximaal was. Het plan had daarmee ook de instemming van B&W. Maar de raad zei

  Nee!

  De procedure was niet goed, het was staatssteun, eĆ©n raadslid wilde, zelfs als het werd aangenomen vernietiging vragen aan de Kroon. Weer een ander riep dat dit gereserveerde geld eerst in een duurzaamheidsfonds moest worden gestort. Een fonds dat overigens nog niet bestaat, maar dat tussen haakjes. Dat was een goed idee vond weer  een andere partij. Want als dat geld in een fonds komt waarvoor nog geen regels zijn vastgesteld, kan je er ook niets uit financieren. Aan de gemeente Stadskanaal wordt subsidie gevraagd voor een onderzoek naar ā€œvan het gas afā€ in het buitengebied dit project wordt kort door Jan Willem Kok toegelicht, Ans Gruntjes vraagt naar de samenwerking tussen de vier verschillende initiatieven op het terrein van de energie transitie. Fer Schipper licht toe dat er zeer regelmatig overleg is tussen    partijen in een platvorm teneinde dubbelingen te voorkomen, kennis en ervaringen te delen en zo van elkaar te leren. Er wordt voor dit overleg nog een onafhankelijke voorzitter gezocht. Albert Hakkert vraagt naar het doel van de revenuen uit Harpel 1 en Kenny Tolboom licht het dakenplan kort toe. Samengevat kunnen particulieren in  de omgeving van Harpel een vergoeding krijgen onder voorwaarden.

  1. Financieel jaarverslag van 2019, 2020 wordt na een aantal adviezen van de kascommissie goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleent. De kascommissie wordt bedankt voor haar inspanningen, Albert Hakkert neemt afscheid en Eize Hoomoedt gaat nog een jaar door. Als nieuw lid voor de kascommissie wordt Jaap van Assen benoemt en gefeliciteerd.
  2. Het jaarverslag 2020 wordt door de leden vastgesteld en vervolgens is er tijd en ruimte voor de heer Christiaan Theule van het NMF Drenthe die een presentatie verzorgd van dertig minuten over de energie tuinen die rondom Assen worden gerealiseerd.

  Een boeiend en heel interessant verhaal over hoe multifunctioneel een zonnepark kan zijn rekening houdend met recreatie, educatie toegankelijkheid en biodiversiteit.

  8.Er is niets meer voor de rondvraag en onder dankzegging sluit Fer rond 21.40 uur de vergadering.

 • Nieuw het koffie uurtje!

Telkens de eerste woensdag van de maand om en om in de morgen van 10.00 uur tot 11.00 uur en in de avond van 20.00 uur tot 21.00 uur. U kunt mee doen door op de volgende zoom link te klikken: https://us02web.zoom.us/j/82935941090?pwd=SmtCbnAxaG5Nckc3eDh0QXF3ekxkdz09

 • Bestuursleden van Stuw presenteren zich op een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door Powerfield voor omwonenden en andere steakholders.Ā Dit in het kader van de mogelijke uitbreiding van het huidige project van 100 ha met nog eens 80 ha. Ruim 100 deelnemers lieten van zich horen en waren actief aanwezig om op te schrijven hoe er over de uitbreiding wordt gedacht,Ā 
  De afspraak met de notaris staat. Het initiatief team zal eind september haar handtekening zetten onder de statuten van de Coƶperatie Stuw.ā€
 • Ā Stuw officieel een coƶperatie.

Ā Op vrijdag 27 september 2019 was het zover. Na beperkt voorlezen mochten we als bestuursleden tekenen en zijn we officieel energie coƶperatie Stroom uit Westerwolde U.A.

Deze feestelijke gebeurtenis werd afgesloten met een licht lunch en er werd druk gesproken over de resultaten tot nu toe en de plannen voor de komende tijd.

Ā 

 • Ā Onderhandelingen met Powerfield in volle gang.

Terwijl de besprekingen over compensatie voor de eerste 100 hectare in de afrondende fase zitten en de afspraken juridisch worden getoetst, spreken we verder met Powerfield over de compensatie voor de tweede fase, te weten 80 hectare. Hierin speelt te biodiversiteit op en rond het terrein een belangrijke rol.

Ā 

 • Ā Stuw stelt positie ten opzicht van de gemeente Westerwolde vast.

Het is een zoektocht om helder te krijgen wat precies de rolverdeling is tussen de gemeente en de coƶperatie en gaandeweg de tijd en de verschillende gebeurtenissen wordt helder wat we als coƶperatie wel en niet willen. Dat helpt ons in het overleg dat nu met de Gemeente Stadskanaal plaatvindt.

Het creƫert tevens duidelijkheid naar onze leden/klanten.